Logo Kartoffelfest 2023

 

 

 

 

 

 

 

AVACON